قیمت رله فیندر

قیمت رله فیندر

*******************************

 
                           FINDER
    لیست قیمت زمستان 971114  الکتروبرنا تلفن:2-55263471
ردیف   ولتاژ   تعداد
کنتاکت
آمپر سوکت مربوط تعداد پایه تصویر قیمت واحد به ریال
1 رله فیندر 60.13.8.012.0040 12 AC 3 10 90.23 11
 
990.000 ریال
2 رله فیندر 60.13.8.024.0040 24 AC 3 10 90.23 11 1.100.000 ریال
3 رله فیندر60.13.8.048.0040 48 AC 3 10 90.23 11 1.220.000 ریال
4 رله فیندر60.13.8.060.0040 60 AC 3 10 90.23 11 1.220.000 ریال
5 رله فیندر60.13.8.110.0040 110 AC 3 10 90.23 11 1.150.000 ریال
6 رله فیندر60.13.8.125.0040 125 AC 3 10 90.23 11 1.320.000 ریال
7 رله فیندر60.13.8.230.0040 230 AC 3 10 90.23 11 990.000 ریال
8 رله فیندر60.13.9.012.0040 12 DC 3 10 90.23 11 1.100.000 ریال
9 رله فیندر60.13.9.024.0040 24 DC 3 10 90.23 11 1.020.000 ریال
10 رله فیندر60.13.9.048.0040 48 DC 3 10 90.23 11 1.220.000 ریال
11 رله فیندر60.13.9.060.0040 60 DC 3 10 90.23 11 1.220.000 ریال
12 رله فیندر60.13.9.110.0040 110 DC 3 10 90.23 11 1.150.000 ریال
13 رله فیندر60.13.9.125.0040 125 DC 3 10 90.23 11 1.320.000 ریال
14 رله فیندر60.13.9.220.0040 220 DC 3 10 90.23 11 1.610.000 ریال
15 رله فیندر60.13.8.400.0040 400 AC 3 10 90.23 11 1.430.000 ریال
16 رله فیندر60.12.8.012.0040 12 AC 2 10 90.22 8
 
1.090.000 ریال
17 رله فیندر60.12.8.024.0040 24 AC 2 10 90.22 8 1.070.000 ریال
18 رله فیندر60.12.8.048.0040 48 AC 2 10 90.22 8 1.220.000 ریال
19 رله فیندر60.12.8.060.0040 60 AC 2 10 90.22 8 0
20 رله فیندر60.12.8.110.0040 110 AC 2 10 90.22 8 1.220.000 ریال
21 رله فیندر60.12.8.125.0040 125 AC 2 10 90.22 8 0
22 رله فیندر60.12.8.230.0040 230 AC 2 10 90.22 8 960.000 ریال
23 رله فیندر60.12.9.012.0040 12 DC 2 10 90.22 8 1.070.000 ریال
24 رله فیندر60.12.9.024.0040 24 DC 2 10 90.22 8 960.000 ریال
25 رله فیندر60.12.9.048.0040 48 DC 2 10 90.22 8 1.220.000 ریال
26 رله فیندر60.12.9.060.0040 60 DC 2 10 90.22 8 0
27 رله فیندر60.12.9.110.0040 110 DC 2 10 90.22 8 1.220.000 ریال
28 رله فیندر60.12.9.125.0040 125 DC 2 10 90.22 8 0
29 رله فیندر60.12.9.220.0040 230 DC 2 10 90.22 8 0
30 رله فیندر55.32.8.012.0054 12 AC 2 10 94.82 8
 
1.200.000 ریال
31 رله فیندر55.32.8.024.0054 24 AC 2 10 94.82 8 1.150.000 ریال
32 رله فیندر55.32.8.048.0054 48 AC 2 10 94.82 8 1.280.000 ریال
33 رله فیندر55.32.8.060.0054 60 AC 2 10 94.82 8 1.280.000 ریال
34 رله فیندر55.32.8.110.0054 110 AC 2 10 94.82 8 1.280.000 ریال
35 رله فیندر55.32.8.125.0054 125 AC 2 10 94.82 8 0
36 رله فیندر55.32.8.230.0054 230 AC 2 10 94.82 8 1.070.000 ریال
37 رله فیندر55.32.9.012.0094 12 DC 2 10 94.82 8 1.150.0000 ریال
38 رله فیندر55.32.9.024.0094 24 DC 2 10 94.82 8 1.070.000 ریال
39 رله فیندر55.32.9.048.0094 48 DC 2 10 94.82 8 1.280.000 ریال
40 رله فیندر55.32.9.060.0094 60 DC 2 10 94.82 8 1.270.000 ریال
41 رله فیندر55.32.9.110.0094 110 DC 2 10 94.82 8 1.260.000 ریال
42 رله فیندر55.32.9.125.0094 125 DC 2 10 94.82 8 1.350.000 ریال
43 رله فیندر55.32.9.220.0010 230 DC 2 10 94.82 8 0
44 رله فیندر55.33.8.012.0050 12 AC 2 10 94.73 11
 
0
45 رله فیندر55.33.8.024.0050 24 AC 2 10 94.73 11 1.190.000
46 رله فیندر55.33.8.048.0050 48 AC 2 10 94.73 11 1.340.000 ریال
47 رله فیندر55.33.8.060.0050 60 AC 2 10 94.73 11 1.340.000 ریال
48 رله فیندر55.33.8.110.0050 110 AC 2 10 94.73 11 1.280.000 ریال
49 رله فیندر55.33.8.125.0050 125 AC 2 10 94.73 11 0
50 رله فیندر55.33.8.230.0050 230 AC 3 10 94.73 11 1.100.0000 ریال
51 رله فیندر55.33.9.012.0070 12 DC 3 10 94.73 11 1.170.000 ریال
52 رله فیندر55.33.9.024.0070 24 DC 3 10 94.73 11 1.100.000 ریال
53 رله فیندر55.33.9.048.0070 48 DC 3 10 94.73 11 1.360.000 ریال
54 رله فیندر55.33.9.060.0070 60 DC 3 10 94.73 11 1.360.000 ریال
55 رله فیندر55.33.9.110.0070 110 DC 3 10 94.73 11 1.290.000 ریال
56 رله فیندر55.33.9.125.0070 125 DC 3 10 94.73 11 1.440.000 ریال
57 رله فیندر55.33.9.220.0071 230 DC 3 10 94.73 11 0
58 رله فیندر55.34.8.012.0054 12 AC 4 7 94.84 14
 
1.290.000 ریال
59 رله فیندر55.34.8.024.0054 24 AC 4 7 94.84 14 1.230.000 ریال
60 رله فیندر55.34.8.048.0054 48 AC 4 7 94.84 14 1.340.000 ریال
61 رله فیندر55.34.8.060.0054 60 AC 4 7 94.84 14 1.340.000 ریال
62 رله فیندر55.34.8.110.0054 110 AC 4 7 94.84 14 1.360.000 ریال
63 رله فیندر55.34.8.125.0054 125 AC 4 7 94.84 14 1.360.000 ریال
64 رله فیندر55.34.8.230.0054 230 AC 4 7 94.84 14 1.130.000 ریال
65 رله فیندر55.34.9.012.0094 12 DC 4 7 94.84 14 1.210.000 ریال
66 رله فیندر55.34.9.024.0094 24 DC 4 7 94.84 14 1.130.000 ریال
67 رله فیندر55.34.9.048.0094 48 DC 4 7 94.84 14 1.340.000 ریال
68 رله فیندر55.34.9.060.0094 60 DC 4 7 94.84 14 1.340.000 ریال
69 رله فیندر55.34.9.110.0094 110 DC 4 7 94.84 14 1.320.000 ریال
70 رله فیندر55.34.9.125.0094 125 DC 4 7 94.84 14 1.470.000 رسال
71 رله فیندر55.34.9.220.0094 230 DC 4 7 94.84 14 0
72 رله فیندر55.14.8.230.0000 230 AC 4 7 پایه سوزنی 14   0
73 رله فیندر55.14.9.024.0000 24 DC 4 7 پایه سوزنی 14 0
74 رله فیندر56.34.8.012.0040 12 AC 4 12 96.04 14
 
2.000.000 ریال
75 رله فیندر56.34.8.024.0040 24 AC 4 12 96.04 14 1.850.000 ریال
76 رله فیندر56.34.8.048.0040 48 AC 4 12 96.04 14 0
77 رله فیندر56.34.8.060.0040 60 AC 4 12 96.04 14 1.950.000 ریال
78 رله فیندر56.34.8.110.0040 110 AC 4 12 96.04 14 1.950.000 ریال
79 رله فیندر56.34.8.125.0040 125 AC 4 12 96.04 14 0
80 رله فیندر56.34.8.230.0040 230 AC 4 12 96.04 14 1.700.000 ریال
81 رله فیندر56.34.9.012.0040 12 DC 4 12 96.04 14 0
82 رله فیندر56.34.9.024.0040 24 DC 4 12 96.04 14 1.810.000 ريال
83 رله فیندر56.34.9.048.0040 48 DC 4 12 96.04 14 1.940.000ريال
84 رله فیندر56.34.9.060.0040 60 DC 4 12 96.04 14 ريال 0
85 رله فیندر56.34.9.110.0040 110 DC 4 12 96.04 14 ريال 2.050.000
86 رله فیندر56.34.9.125.0040 125 DC 4 12 96.04 14 ريال 2.050.000
87 رله فیندر56.34.9.220.0040 230 DC 4 12 96.04 14 ريال 2.480.000
88 رله فیندر40.31.8.012.0000 12 AC 1 10 95.03 5
 
ريال 0
89 رله فیندر40.31.8.024.0000 24 AC 1 10 95.03 5 ريال 770.000
90 رله فیندر40.31.8.048.0000 48 AC 1 10 95.03 5 ريال 900.000
91 رله فیندر40.31.8.060.0000 60 AC 1 10 95.03 5 ريال 910.000
92 رله فیندر40.31.8.110.0000 110 AC 1 10 95.03 5 ريال 890.000
93 رله فیندر40.31.8.125.0000 125 AC 1 10 95.03 5 ريال 0
94 رله فیندر40.31.8.230.0000 230 AC 1 10 95.03 5 ريال 890.000
95 رله فیندر40.31.9.012.0000 12 DC 1 10 95.03 5 ريال 0
96 رله فیندر40.31.9.024.0000 24 DC 1 10 95.03 5 ريال 650.000
97 رله فیندر40.31.9.048.0000 48 DC 1 10 95.03 5 ريال 0
98 رله فیندر40.31.9.060.0000 60 DC 1 10 95.03 5 ريال 0
99 رله فیندر40.31.9.110.0000 110 DC 1 10 95.03 5 ريال 790.000
100 رله فیندر40.31.9.125.0000 125 DC 1 10 95.03 5 ريال 0
101 رله فیندر40.31.9.220.0000 230 DC 1 10 95.03 5 ريال 0
102 رله فیندر40.51.8.024.0000 24 AC 1 10 95.05 5 ريال 0
103 رله فیندر40.51.8.110.0000 110 AC 1 10 95.05 5 ريال 0
104 رله فیندر40.51.8.230.0000 230 AC 1 10 95.05 5 ريال 960.000
105 رله فیندر40.51.9.024.0000 24 DC 1 10 95.05 5 ريال 630.000
106 رله فیندر40.51.9.110.0000 110 DC 1 10 95.05 5 ريال 0
107 رله فیندر40.51.9.220.0000 230 DC 1 10 95.05 5 ريال 0
108 رله فیندر40.61.8.012.0000 12 AC 1 16 95.05 8
 
ريال 810.000
109 رله فیندر40.61.8.024.0000 24 AC 1 16 95.05 8 ريال 800.000
110 رله فیندر40.61.8.048.0000 48 AC 1 16 95.05 8 ريال 880.000
111 رله فیندر40.61.8.060.0000 60 AC 1 16 95.05 8 ريال 0
112 رله فیندر40.61.8.110.0000 110 AC 1 16 95.05 8 ريال 870.000
113 رله فیندر40.61.8.125.0000 125 AC 1 16 95.05 8 ريال0
114 رله فیندر40.61.8.230.0000 230 AC 1 16 95.05 8 ريال 910.0000
115 رله فیندر40.61.9.012.0000 12 DC 1 16 95.05 8 ريال 650.000
116 رله فیندر40.61.9.024.0000 24 DC 1 16 95.05 8 ريال 620.000
117 رله فیندر40.61.9.048.0000 48 DC 1 16 95.05 8 ريال 830.000
118 رله فیندر40.61.9.060.0000 60 DC 1 16 95.05 8 ريال 0
119 رله فیندر40.61.9.110.0000 110 DC 1 16 95.05 8 ريال 830.000
120 رله فیندر40.61.9.125.0000 125 DC 1 16 95.05 8 ريال 0
121 رله فیندر40.61.9.220.0000 230 DC 1 16 95.05 8 ريال 0
122 رله فیندر40.52.8.012.0000 12 AC 2 8 95.05 8
 
ريال 870.000
123 رله فیندر40.52.8.024.0000 24 AC 2 8 95.05 8 ريال 850.000
124 رله فیندر40.52.8.048.0000 48 AC 2 8 95.05 8 ريال 870.000
125 رله فیندر40.52.8.060.0000 60 AC 2 8 95.05 8 ريال 100.0000
126 رله فیندر40.52.8.110.0000 110 AC 2 8 95.05 8 ريال 940.000
127 رله فیندر40.52.8.125.0000 125 AC 2 8 95.05 8 ريال 0
128 رله فیندر40.52.8.230.0000 230 AC 2 8 95.05 8 ريال 940.000
129 رله فیندر40.52.9.012.0000 12 DC 2 8 95.05 8 ريال 730.0000
130 رله فیندر40.52.9.024.0000 24 DC 2 8 95.05 8 ريال 670.000
131 رله فیندر40.52.9.048.0000 48 DC 2 8 95.05 8 ريال 830.000
132 رله فیندر40.52.9.060.0000 60 DC 2 8 95.05 8 ريال 830.000
133 رله فیندر40.52.9.110.0000 110 DC 2 8 95.05 8 ريال 880.000
134 رله فیندر40.52.9.125.0000 125 DC 2 8 95.05 8 ريال 0
135 رله فیندر40.52.9.220.0000 230 DC 2 8 95.05 8 ريال 0
136 رله فیندر46.61.8.012.0054 12 AC 1 10 97.01 5
 
ريال 0
137 رله فیندر46.61.8.024.0054 24 AC 1 10 97.01 5 ريال 0
138 رله فیندر46.61.8.048.0054 48 AC 1 10 97.01 5 ريال 0
139 رله فیندر46.61.8.060.0054 60 AC 1 10 97.01 5 ريال 0
140 رله فیندر46.61.8.110.0054 110 AC 1 10 97.01 5 ريال 0
141 رله فیندر46.61.8.125.0054 125 AC 1 10 97.01 5 ريال 0
142 رله فیندر46.61.8.230.0040 230 AC 1 10 97.01 5 ريال 0
143 رله فیندر46.61.9.012.0074 12 DC 1 10 97.01 5 ريال 0
144 رله فیندر46.61.9.024.0074 24 DC 1 10 97.01 5 ريال 1.200.000
145 رله فیندر46.61.9.048.0074 48 DC 1 10 97.01 5 ريال 
146 رله فیندر46.61.9.060.0074 60 DC 1 10 97.01 5 ريال 0
147 رله فیندر46.61.9.110.0074 110 DC 1 10 97.01 5 ريال 0
148 رله فیندر46.61.9.125.0074 125 DC 1 10 97.01 5 ريال 0
149 رله فیندر46.61.9.220.0074 230 DC 1 10 97.01 5 ريال 0
150 رله فیندر46.52.8.012.0054 12 AC 2 10 97.02 8
 
ريال 0
151 رله فیندر46.52.8.024.0054 24 AC 2 10 97.02 8 ريال 1.180.000
152 رله فیندر46.52.8.048.0054 48 AC 2 10 97.02 8 ريال 1.240.000
153 رله فیندر46.52.8.060.0054 60 AC 2 10 97.02 8 ريال 0
154 رله فیندر46.52.8.110.0054 110 AC 2 10 97.02 8 ريال 1.240.000
155 رله فیندر46.52.8.125.0054 125 AC 2 10 97.02 8  0ریال
156 رله فیندر46.52.8.230.0054 230 AC 2 10 97.02 8 ريال 1.250.000 
157 رله فیندر46.52.9.012.0074 12 DC 2 10 97.02 8 ريال 1.040.000
158 رله فیندر46.52.9.024.0074 24 DC 2 10 97.02 8 ريال 980.000
159 رله فیندر46.52.9.048.0074 48 DC 2 10 97.02 8 ريال 0
160 رله فیندر46.52.9.060.0074 60 DC 2 10 97.02 8 ريال 0
161 رله فیندر46.52.9.110.0074 110 DC 2 10 97.02 8 ريال 1.190.000
162 رله فیندر46.52.9.125.0074 125 DC 2 16 97.02 8 ريال 0
163 رله فیندر46.52.9.220.0074 230 DC 2 10 97.02 8 ريال 0
164 رله فیندر62.33.8.012.0040 12 AC 3 16 92.03 11
 
ريال 0
165 رله فیندر62.33.8.024.0040 24 AC 3 16 92.03 11 ريال 1.640.000
166 رله فیندر62.33.8.048.0040 48 AC 3 16 92.03 11 ريال 0
167 رله فیندر62.33.8.060.0040 60 AC 3 16 92.03 11 ريال 1.700,000
168 رله فیندر62.33.8.110.0040 110 AC 3 16 92.03 11 ريال 0
169 رله فیندر62.33.8.125.0040 125 AC 3 16 92.03 11 ريال 0
170 رله فیندر62.33.8.230.0040 230 AC 3 16 92.03 11 ريال 1.670,000
171 رله فیندر62.33.9.012.0040 12 DC 3 16 92.03 11 ريال0
172 رله فیندر62.33.9.024.0040 24 DC 3 16 92.03 11 ريال 1.600.000
173 رله فیندر62.33.9.048.0040 48 DC 3 16 92.03 11 ريال 0
174 رله فیندر62.33.9.060.0040 60 DC 3 16 92.03 11 ريال 0
175 رله فیندر62.33.9.110.0040 110 DC 3 16 92.03 11 ريال 0
176 رله فیندر62.33.9.125.0040 125 DC 3 16 92.03 11 ريال 0
177 رله فیندر62.33.9.220.0040 230 DC 3 16 92.03 11 ريال 2.226.000
178 رله فیندر62.32.8.012.0040 12 AC 2 16 92.03 8
 
ريال 0
179 رله فیندر62.32.8.024.0040 24 AC 2 16 92.03 8 ريال 0
180 رله فیندر62.32.8.048.0040 48 AC 2 16 92.03 8 ريال 0
181 رله فیندر62.32.8.060.0040 60 AC 2 16 92.03 8 ريال 1.750.000
182 رله فیندر62.32.8.110.0040 110 AC 2 16 92.03 8 ريال 0
183 رله فیندر62.32.8.125.0040 125 AC 2 16 92.03 8 ريال 0
184 رله فیندر62.32.8.230.0040 230 AC 2 16 no92.03 8 ريال 0
185 رله فیندر62.32.9.012.0040 12 DC 2 16 92.03 8 ريال 0
186 رله فیندر62.32.9.024.0040 24 DC 2 16 92.03 8 ريال 1.580.000
187 رله فیندر62.32.9.048.0040 48 DC 2 16 92.03 8 ريال 0
188 رله فیندر62.32.9.060.0040 60 DC 2 16 92.03 8 ريال 0
189 رله فیندر62.32.9.110.0040 110 DC 2 16 92.03 8 ريال 0
190 رله فیندر62.32.9.125.0040 125 DC 2 16 92.03 8 ريال 0
191 رله فیندر62.32.9.220.0040 230 DC 2 16 92.03 8 ريال 0
192 رله فیندر62.32.8.012.0000 12 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
193 رله فیندر62.32.8.024.0000 24 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
194 رله فیندر62.32.8.048.0000 48 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
195 رله فیندر62.32.8.060.0000 60 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
196 رله فیندر62.32.8.110.0000 110 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
197 رله فیندر62.32.8.125.0000 125 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
198 رله فیندر62.32.8.230.0000 230 AC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
199 رله فیندر62.32.9.012.0000 12 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
200 رله فیندر62.32.9.024.0000 24 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
201 رله فیندر62.32.9.048.0000 48 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
202 رله فیندر62.32.9.060.0000 60 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
203 رله فیندر62.32.9.110.0000 110 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
204 رله فیندر62.32.9.125.0000 125 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
205 رله فیندر62.32.9.220.0000 230 DC 2 16 پایه سوزنی 8 ريال 0
206 20.21.8.230.0000 230 AC 1 16    
 
ريال 1.500.000
207 رله ضربه ای 20.22.8.024.0000 24 AC 2 16     ريال 0
208 رله ضربه ای 20.22.8.110.0000 110 AC 2 16     ريال 1.960.000
209 رله ضربه ای 20.22.8.230.0000 230 AC 2 16     ريال 1.790.000
210 رله ضربه ای 20.22.9.024.0000 24 DC 2 16     ريال 1.960.000
211 رله ضربه ای 20.22.9.110.0000 110 DC 2 16     ريال 1.960.000
212 رله ضربه ای 20.23.8.024.0000 24 AC 2 16     ريال 1.960.000
213 رله ضربه ای 20.23.8.110.0000 110 AC 2 16     ريال 1.960.000
214 رله ضربه ای 20.23.8.230.0000 230 AC 2 16     ريال 1.790.000
215 رله ضربه ای 20.23.9.024.0000 24 DC 2 16     ريال 1.960.000
216 رله ضربه ای 20.23.9.110.0000 110 DC 2 16     ريال 1.960.000
217 رله ضربه ای 26.03.8.110.0000 110 AC 2 16     ريال 1.120.000
218 رله ضربه ای 26.03.8.230.0000 230 AC 2 16     ريال 1.120.000
219 رله ضربه ای 26.03.8.024.0000 24 AC 2 16     ريال 1.120.000
220 رله ضربه ای 26.03.9.0240.0000 24 DC 3 16     ريال 1.120.000
221 رله فیندر34.51.7.024.0010 24 DC 1 6       ريال 490.000
222 رله فیندر34.81.7.024.8240 24 DC 1 6 رله خالی     ريال 1.580.000
223 رله فیندر34.81.7.024.9024 24 DC 1 6 رله خالی     ريال 1.480.000
224 رله فیندر36.11.9.024.4001 24 DC 1 6       ريال 0
225 رله پی ال سی38.51.0.125.0050  125   1 6