لیست قیمت کانکتور یانگجین
*****************************
لیست قیمت کانکتور نظامی 55263471-2
 شماره فنی نری
مادگی
تصویر  توضیحات  
مدل پوسته قطر پوسته
تعداد پین
آرایش پین
آرایش پین  
کانکتور نظامی MS3102A 10SL-3PN 10SL-3 PN
 
Male , 3 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 10   ***
کانکتور نظامی MS3106A 10SL-3SN SN   Female , 3 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 10 MS3057-4A + MS3420-4
کانکتور نظامی MS3102A 10SL-3SN 10SL-3 SN   Female , 3 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 10   ***
کانکتور نظامی MS3106A 10SL-3PN PN   Male , 3 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 10 MS3057-4A + MS3420-4
             
کانکتور نظامی MS3102A 14S-2PN 14S-2 PN   Male , 4 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3106A 14S-2SN SN
 
Female , 4 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14 MS3057-6A + MS3420-6
کانکتور نظامی MS3102A 14S-2SN 14S-2 SN   Female , 4 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3106A 14S-2PN PN   Male , 4 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14 MS3057-6A + MS3420-6
             
کانکتور نظامی MS3102A 14S-5PN 14S-5 PN
 
Male , 5 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3106A 14S-5SN SN   Female , 5 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14 MS3057-6A + MS3420-6
کانکتور نظامی MS3102A 14S-5SN 14S-5 SN   Female , 5 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3106A 14S-5PN PN   Male , 5 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14 MS3057-6A + MS3420-6
             
کانکتور نظامی MS3102A 14S-6PN 14S-6 PN   Male , 6 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3106A 14S-6SN SN
female , 6 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14 MS3057-6A + MS3420-6
کانکتور نظامی MS3102A 14S-6SN 14S-6 SN Female , 6 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3106A 14S-6PN PN   Male , 6 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 14 MS3057-6A + MS3420-6
             
کانکتور نظامی MS3102A 16S-01PN 16S-01 PN
 
Male , 8 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3106A 16S-01SN SN   female , 8 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16 MS3057-10A + MS3420-10
کانکتور نظامی MS3102A 16S-01SN 16S-01 SN   Female , 8 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3106A 16S-01PN PN   male , 8 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16 MS3057-10A + MS3420-10
             
کانکتور نظامی MS3102A 16S-10PN 16S-10 PN   Male , 3 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3106A 16S-10SN SN
 
female , 3 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 16 MS3057-10A + MS3420-10
کانکتور نظامی MS3102A 16S-10SN 16S-10 SN   Female , 3 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3106A 16S-10PN PN   male , 3 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 16 MS3057-10A + MS3420-10
             
کانکتور نظامی MS3102A 16S-1PN 16S-1 PN   Male , 7 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3106A 16S-1SN SN
 
female , 7 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16 MS3057-10A + MS3420-10
کانکتور نظامی MS3102A 16S-1SN 16S-1 SN   Female , 7 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3106A 16S-1PN PN   male , 7 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 16 MS3057-10A + MS3420-10
             
کانکتور نظامی MS3102A 18-10PN 18-10. PN
 
Male , 4 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18   ***
کانکتور نظامی MS3106A 18-10SN SN   female , 4 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18 MS3057-10A + MS3420-10
کانکتور نظامی MS3102A 18-10SN 18-10. SN   Female , 4 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18   ***
کانکتور نظامی MS3106A 18-10PN PN   male , 4 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18 MS3057-10A + MS3420-10
           
             
کانکتور نظامی MS3102A 18-11PN 18-11. PN   Male , 5 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18   ***
کانکتور نظامی MS3106A 18-11SN SN
female , 5 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18 MS3057-10A + MS3420-10
کانکتور نظامی MS3102A 18-11SN 18-11. SN Female , 5 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18   ***
کانکتور نظامی MS3106A 18-11PN PN   male , 5 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 18 MS3057-10A + MS3420-10
             
کانکتور نظامی MS3102A 18-1PN 18-1. PN   Male , 10 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 18   ***
کانکتور نظامی MS3106A 18-1SN SN
female , 10 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 18 MS3057-10A + MS3420-10
کانکتور نظامی MS3102A 18-1SN 18-1. SN Female , 10 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 18   ***
کانکتور نظامی MS3106A 18-1PN PN   male , 10 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 18 MS3057-10A + MS3420-10
             
کانکتور نظامی MS3102A 20-11PN 20-11. PN   Male , 13 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-11PN SN
female , 13 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 20-11PN 20-11. SN Female ,13 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-11PN PN   male , 13 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 20-15PN 20-15 PN   Male , 7 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-15PN SN
female , 7 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 20-15PN 20-15 SN Female , 7 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-15PN PN   male , 7 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 20-18PN 20-18 PN
 
Male , 6 + 3 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-18PN SN   female , 6 + 3 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 20-18PN 20-18 SN   Female , 6 + 3 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-18PN PN   male , 6 + 3 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 20-27PN 20-27 PN   Male , 14 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-27SN SN
female , 14 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 20-27SN 20-27 SN Female , 14 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-27PN PN   male , 14 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 20-29PN 20-29 PN   Male , 17 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-29SN SN
 
female , 17 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 20-29SN 20-29 SN   Female , 17 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-29PN PN   male , 17 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 20-33PN 20-33 PN   Male , 11 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-33SN SN
female , 11 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 20-33SN 20-33 SN Female , 11 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20   ***
کانکتور نظامی MS3106A 20-33PN PN   male , 11 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 20 MS3057-12A + MS3420-12
             
            ***
کانکتور نظامی MS3102A 22-14PN 22-14 PN   Male , 19 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 22   ***
کانکتور نظامی MS3106A 22-14SN SN
 
female , 19 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 22 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 22-14SN 22-14 SN   Female , 19 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 22   ***
کانکتور نظامی MS3106A 22-14PN PN   male , 19 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 22 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 22-23PN 22-23 PN   Male , 8 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 22   ***
کانکتور نظامی MS3106A 22-23SN SN
 
female , 8 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 22 MS3057-12A + MS3420-12
کانکتور نظامی MS3102A 22-23SN 22-23 SN   Female , 8 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 22   ***
کانکتور نظامی MS3106A 22-23PN PN   male , 8 Pin , IP 67 , 23A , Shell Size 22 MS3057-12A + MS3420-12
             
کانکتور نظامی MS3102A 24-28PN 24-28 PN
 
Male , 24 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 24   ***
کانکتور نظامی MS3106A 24-28SN SN   female , 24 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 24 MS3057-16A + MS3420-16
کانکتور نظامی MS3102A 24-28SN 24-28 SN   Female , 24 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 24   ***
کانکتور نظامی MS3106A 24-28PN PN   male , 24 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 24 MS3057-16A + MS3420-16
             
کانکتور نظامی MS3102A 28-11PN 28-11. PN
 
Male , 18 + 4 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 28   ***
کانکتور نظامی MS3106A 28-11SN SN   female , 18 + 4 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 28 MS3057-16A + MS3420-16
کانکتور نظامی MS3102A 28-11SN 28-11. SN   Female , 18 + 4 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 28   ***
کانکتور نظامی MS3106A 28-11PN PN   male , 18 + 4 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 28 MS3057-16A + MS3420-16
             
کانکتور نظامی MS3102A 28-21PN 28-21 PN
 
Male , 37 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 28   ***
کانکتور نظامی MS3106A 28-21SN SN   female , 37 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 28 MS3057-16A + MS3420-16
کانکتور نظامی MS3102A 28-21SN 28-21 SN   Female , 37 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 28   ***
کانکتور نظامی MS3106A 28-21PN PN   male , 37 Pin , IP 67 , 13A , Shell Size 28 MS3057-16A + MS3420-16
             
کانکتور نظامی MS3102A 32-7PN 32-7 PN
 
Male , 28 + 7 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32   ***
کانکتور نظامی MS3106A 32-7SN SN   female , 28 + 7 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32 MS3057-20A + MS3420-20
کانکتور نظامی MS3102A 32-7SN 32-7 SN   Female , 28 + 7 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32   ***
کانکتور نظامی MS3106A 32-7PN PN   male , 28 + 7 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32 MS3057-20A + MS3420-20
             
کانکتور نظامی MS3102A 32-8PN 32-8. PN
 
Male , 24 + 6 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32   ***
کانکتور نظامی MS3106A 32-8SN SN   female , 24 + 6 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32 MS3057-20A + MS3420-20
کانکتور نظامی MS3102A 32-8SN 32-8. SN   Female , 24 + 6 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32   ***
کانکتور نظامی MS3106A 32-8PN PN   male , 24 + 6 Pin , IP 67 , 13A,23A , Shell Size 32 MS3057-20A + MS3420-20
             
   
کانکتور نظامی MS3112E 8-3P 8-3. P
 
Male , 3 Pin 7.5A Shell Size 8   ***
کانکتور نظامی MS3116F 8-3S S   Female , 3 Pin 7.5A Shell Size 8  
کانکتور نظامی MS3112E 8-4P 8-4. P
 
Male , 4 Pin 7.5A Shell Size 8   ***
کانکتور نظامی MS3116F 8-4S S   Female, 4 Pin 7.5A Shell Size 8  
کانکتور نظامی MS3112E 10-6P 10-6. P
 
Straight Plug,Male , 6 Pin 7.5A Shell Size 10   ***
کانکتور نظامی MS3116F 10-6S S   Straight Plug,Female , 6 Pin 7.5A Shell Size 10  
کانکتور نظامی MS3112E 12-10P 12-10. P
 
Straight Plug,Male , 10 Pin 7.5A Shell Size 12   ***
کانکتور نظامی MS3116F 12-10S S   Straight Plug,Female , 10 Pin 7.5A Shell Size 12  
کانکتور نظامی MS3112E 12-8P 12-.8 P
 
Straight Plug,Male , 8 Pin 7.5A Shell Size 12   ***
کانکتور نظامی MS3116F 12-8S S   Straight Plug,Female , 8 Pin 7.5A Shell Size 12  
کانکتور نظامی MS3112E 14-15P 14-15 P
 
Straight Plug,Male , 14 + 1 Pin 7.5A,13A Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3116F 14-15S S   Straight Plug,Female , 14 + 1 Pin 7.5A,13A Shell Size 14  
کانکتور نظامی MS3112E 14-19P 14-19 P
 
Straight Plug,Male , 19 Pin 7.5A Shell Size 14   ***
کانکتور نظامی MS3116F 14-19S S   Straight Plug,Female , 19 Pin 7.5A Shell Size 14  
کانکتور نظامی MS3112E 16-23P 16-23 P
 
Straight Plug,Male , 22 + 1 Pin 7.5A,13A Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3116F 16-23S S   Straight Plug,Female , 22 + 1 Pin 7.5A,13A Shell Size 16  
کانکتور نظامی MS3112E 16-26P 16-26 P
 
Straight Plug,Male , 26 Pin 7.5A Shell Size 16   ***
کانکتور نظامی MS3116F 16-26S S   Straight Plug,Female , 26 Pin 7.5A Shell Size 16